Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI

 

GENEL AÇIKLAMALAR

MAAY programına ilişkin usul ve esaslar, Fon Kurulu’nun 20.06.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı kararı ile uygun görülerek, 25.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. MAAY programına ilişkin belirlenen hususlara dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

SAĞLANAN YARDIMLAR

MAAY programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

 

Hanede birden fazla asker olması durumunda, her bir asker için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir asker için ayrı ödeme oluşturulur.

 

BAŞVURU

MAAY programına başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında, askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.

 

MAAY programına başvuru sırasıyla askerin resmi nikâhlı eşi, asker evli değilse önce annesi, o da yoksa babası tarafından yapılır. Hâlihazırda asker olan kişi başvuru yapamaz. Başvuru, tercihen hak sahibinin kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.

 

SYDV’lere yapılan başvurunun Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilebilmesi için, askerde olan kişinin “Sevk Tarihi” bilgisinin BSYHBS üzerinden görüntülenebiliyor olması gerekmektedir. Sevk tarihi bilgisi görüntülenemeyen kayıtlar BSYHBS’ de başvuru konumunda kalır ve MH’ye aktarılamaz. Ayrıca, başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

 

YARARLANMA ŞARTLARI

 

GENEL KOŞULLAR

 

Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, hâlihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.

 

Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun "Sevk Edildi, Katılım Bekleniyor" veya "Silah Altında" olması gerekmektedir. Ayrıca, askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.

 

Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.

 

Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.

 

Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.

 

EŞE İLİŞKİN KOŞULLAR

 

MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikâhlı eşin başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikâhlı eş bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.

 

Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikâhı olmayan, hâlihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren kişi ile resmi nikâhlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir.

 

ANA VE BABAYA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli değilse veya resmi nikâhlı eşi yoksa sırasıyla anası, ana yoksa babası faydalandırılır.

 

Askerin anne veya babasının bu yardımdan faydalanması için, asker ile anne veya babasının aynı hanede yaşıyor olması şartı aranmaz. Ancak, bekâr askerin anne ve babası resmi olarak boşanmışsa, asker resmi olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) bu yardım programından o kişi faydalanır.

 

YARDIM BAŞVURU TARİHİ

MAAY programının sistemde gözüken başvuru tarihi, SYDV çalışanları tarafından BSYBHS’ de başvuru tarihi kısmına girilen tarih ne olursa olsun, MH tarafından onaylanan başvuru tarihidir. Vakfa yapılan başvurular MH tarafından, gerekçe belirtmek şartı ile, MH toplantı tarihinden en fazla 1 ay geriye dönük tarih ile onaylanabilir. Başvuru tarihinin MH tarafından kaç gün geriye dönük olarak onaylanabileceği Genel Müdürlük yetkisindedir.

 

Ancak, bir aydan daha uzun süredir BSYHBS’ ye girilmeyen, olumlu veya olumsuz olarak bir karar verilmemiş başvurularla ilgili SYDV’ ler sorumlu olup, bu kapsamda Genel Müdürlükten geriye dönük herhangi bir hak talep edilemez.

 

ÖDEME HESAPLAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ (YARDIM BAŞLANGIÇ TARİHİ)

 

MAAY programının ödeme hesaplama başlangıç tarihi, MH tarafından onaylanan başvuru tarihi, asker kişinin sevk tarihinden önceki bir tarihse ödeme hesaplama tarihi asker kişinin sevk tarihidir. Eğer MH tarafından onaylanan başvuru tarihi, asker kişinin sevk tarihinden sonraki bir tarih ise ödeme hesaplama tarihi MH tarafından onaylanan başvuru tarihidir.

 

Ödeme hesaplanırken, yardımı “Kabul Edildi” konumuna alınanlara, katılım tarihi gelmesi şartıyla, ödeme hesaplama başlangıç tarihi olarak kabul edilen tarihin içinde bulunan ay da dâhil olmak üzere ödeme hesaplanır.

 

Yeni hak sahiplerine ilk ödemeleri, sistemdeki yardım başvuru tarihinin mevcut döneme ait ödeme hesaplama işlemleri başlangıç tarihinden önce olması kaydıyla, takip eden ilk ödeme döneminde yapılır.

 

Ancak, ödemeler her dönem Genel Müdürlük tarafından belirlenen ay kadar geriye dönük hesaplanır.

 

Ödeme hesaplama aralıkları, ödeme zamanları ve geriye dönük hesaplanacak aylar konusundaki değişiklikler Genel Müdürlük yetkisindedir.

 

YARDIMIN FESHEDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI

 

MAAY programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, yardımın MH tarafından feshedilmesi gerekmektedir.

 

Bunun dışında MH tarafından tespit edilmese de;

 

1. Askerlik görevi yapmakta olan kişinin resmi olarak askerlik görevinin bitmesi,

 

2. Askerlik görevi yapmakta olan kişinin vefatı,

 

3. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı,

 

4. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

 

5. Sevk tarihi gelmiş olan bir yardım için katılım tarihi zamanaşımı parametresi (12 ay-36

ay arası) içerisinde katılım tarihi bilgisinin gelmemiş olması, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, MAAY programı, MH kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatik olarak feshedilir.

 

BSYBHS tarafından otomatik olarak feshedilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları BSYHBS tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin MAAY programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir.

 

Asker olan kişi vefat ederse (2 numaralı durum), yardım programı ölüm tarihinden itibaren sona erer. Askerin eşinin vefat etmesi halinde ise, askerin anne veya babası yaşıyorsa, şartları sağlamaları kaydıyla, yardım programı sırasıyla önce anneye ve sonra babaya olmak üzere, başvuruları yeniden alınmak kaydıyla, kaldığı yerden devam ettirilir.

 

Ayrıca, üstte açıklanan durumların dışında;

 

6. Askerin kaçak durumda olması, hüküm giymesi veya hava değişimi raporu alarak

istirahatte olması,

 

7. Yardımdan askerin eşi faydalanıyorsa; askerin eşinin sosyal güvenceye sahip olması,

 

8. Yardımdan anne veya baba faydalanıyorsa; anne veya babadan birisinin sosyal

güvenceli olması, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, MAAY programı, MH kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatik olarak geçici süreli durdurulur.

 

Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde, MAAY programı geçici olarak durdurulan

durumlarının ortadan kalktığının BSYBHS tarafından tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı heyet tarafından feshedilmemiş olan ve yardım şartlarını halen karşılayan hak sahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir. Ancak, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme hesaplanmaz.

 

Yardımı sona erdiren nedenlerden herhangi birisi sonucunda yardımı feshedilenlere (4. Madde hariç) veya belli bir süre ile durdurulanlara, yardımın yeniden başlatılması halinde, geriye dönük herhangi bir ödeme kesinlikle yapılmayacak olup geriye dönük ödemelere ilişkin hak da talep edilemeyecektir. Geriye dönük ödemeler hususu, başvuru sırasında imzalatılan MAAY sözleşmesi ile taahhüt altına alınmıştır.

 

yükleniyor..